SCADA bir kısaltmadır ve Supervisory Control and Data Acquisition kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. Türkçe olarak Denetimli Kontrol ve Veri Toplama Sistemi olarak düşünülebilir.. SCADA sistemi geniş bir alana yayılmış bulunan değişik lokasyonlardaki birden fazla cihazın bir merkezden ana bilgisayar aracılığıyla denetlenmesini, izlenmesini, önceden tasarlanmış bir mantık içerisinde işletilmesini ve gerektiğinde geçmiş zaman birimine ait verilerin saklanmasını sağlayan sistemlere verilen addır.

SCADA Sistemi, 1980’li yıllardan bu yana sahadan veri toplama ve sahadaki aktüatörleri denetlemek amacıyla kullanılan ve özünde “Alarm tabanlı  görüntüleme ve denetleme” bulunduran sistemdir. SCADA Sistemi sahadan bilgilerin toplanmasını (Data Acquisition), bilgilerin sahaya transferi(the field of telemetry/data communication) ve bilgilerin master ünitesinde işlenmesini ve gözlenmesini kapmaktadır.

SCADA sisteminin üç bölümden oluştuğunu söylemek mümkündür:

Uzak Uç Birim (RTU veya PLC)

Veri toplama ve kontrol uç birilerini oluşturan sistemlerdir. MTU tarafından denetlenmek istenen sahadaki cihaza gerekli emirler RTU veya PLC vasıtasıyla iletilir. Bununla beraber RTU veya PLC, sahadaki cihazlardan alıp analog veya dijital veriyi MTU‟ya iletilmesi işlevini de
yapar.

İletişim Sistemi (Communication System)

Bir bölgeden başka bir bölgeye karşılıklı olarak veri veya haberin gönderilmesini sağlayan sistemlerdir.

Kontrol Merkezi Sistemi (MTU)

Bu sistem geniĢ bir coğrafi alana yayılmıĢ bir SCADA sisteminin beyni olup içerisinde master PLC‟yi ve sistemin yönetilebilmesi için gerekli olan bütün ana ekipmanları içinde bulundurur. Operatörün sistemi izleyebilmesi ve komutları gönderebilmesi için gerekli olan paneller bu bölümdedir.

SCADA Sisteminden Beklenenler

Sisteme ait elektriksel ve endüstriyel parametrelerin bilgisayardan izlenebilmesi
Ayarlanmış değerler için alarm alabilme
İstenen değerlerin talep edilen periyotlar ile kaydedilmesi
Grafik Trendini izleme
Trendleri tarih ve zamana göre kaydetebilme imkanı
Enerji tasarrufuna imkan sağlayan veri tabanı
Ürün bazına indirgenebilen enerji maliyeti
Elektrik sarfiyatının faturalandırılması
Tek bir merkezden dükkan, ofis, grup ve bina bazında yük kontrolü
Öncelik seçimli yük atma ve yük alma
Arıza takibi
Sistemdeki her noktaya bilgisayardan kumanda imkanı

Kaynak: M.Sarıkahya Gazi Üni.